Venezuela เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศที่มีการยอมรับ BTC มากที่สุดในโลก

Venezuela เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศที่มีการยอมรับ BTC มากที่สุดในโลก เพราะประชาชนต้องการจะลดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

มาดูกันว่าเราต้องใช้เงิน bolivars มากขนาดไหนในการซื้อของใช้พื้นฐานเหล่านี้

( bolivar = เงิน fiat ของ Venezuela  )

กระดาษชำระ 1 ม้วน

แครอท 10 หัว

ไก่สด 1 ตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top