Jack Dorsey ปล่อย Bitcoin DEX’s white paper ออกมาแล้ว

Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของทั้ง Square และ Twitter ได้ปล่อย white paper เมื่อวันศุกร์ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Bitcoin DEX ของ Square โดย tbDEX จะไม่เหมือนกับ DEX ส่วนใหญ่ tbDEX จะไม่ใช้รูปแบบ trustless ดังนั้นจึงไม่มี govern token แต่จะเป็นโปรโตคอลข้อความที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวองค์กรในการเข้าถึง

tbDEX ยังตั้งใจที่จะรวมคุณสมบัติมากมายที่ทำให้มีการกระจายอำนาจน้อยกว่า DEX โดยโปรโตคอลกำหนดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า know your customer ( KYC ) ก่อนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ wallet ของพวกเขากับตัว exchange เพื่อการ swap เหรียญไปมาระหว่างกันได้

นอกจากนี้ white paper ยังปรับใช้โซลูชันการวิเคราะห์บล็อคเชน ทั้งในตัว DEX หรือผ่านบุคคลที่สาม เพื่อติดตามธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ระบบดังกล่าวน่าจะช่วยให้ทางการสามารถอ้างอิงรหัสการชำระเงินและที่อยู่ wallet ด้วยข้อมูล KYC เพื่อเปิดเผยตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนอ้างว่าวิธีการนี้มีเพื่อความจำเป็นในการป้องกันการการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top